In de Wet flexibel werken is geregeld dat werknemers hun werkgever kunnen verzoeken om meer of minder uren te werken, om op andere werktijden te gaan werken of om vanaf een andere arbeidsplaats te werken. Werkgevers die het Hybride Werken hebben ingevoerd. Leggen in het Thuiswerkbeleid de kaders vast van waar wanneer gewerkt kan worden. In de uitvoering zien we vaak dat de afspraken over de arbeidsplaats onderling tussen de manager en medewerker worden vastgelegd in lijn met het thuiswerkbeleid.

Arbeidsplaats wijziging

Het verzoek om vanaf een andere arbeidsplaats te werken kan door werkgevers op dit moment vrij gemakkelijk worden afgewezen. Van de werkgever wordt slechts verwacht dat hij het verzoek ‘in overweging neemt’ en dat hij met de werknemer in gesprek gaat als hij het verzoek afwijst. De initiatiefnemers van D66 en GroenLinks willen met de Wet werken waar je wilt daarin een verandering in aanbrengen.

Wet werken waar je wilt

Inmiddels is de wet aangenomen door de tweede kamer. Dit is een uitbreiding op de Wet flexibel werken. Volgens de nieuwe wet mag je werknemer een verzoek indienen als hij op een andere locatie wil werken.

Werkgevers moeten een verzoek om thuis te werken in beginsel accepteren. Afwijzen kan alleen met een hele goede reden, op basis van redelijkheid en billijkheid. Bijvoorbeeld als thuiswerken niet mogelijk is voor het type werk.

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

De Wet werken waar je wilt is een aanpassing op de bestaande Wet flexibel werken. Het wetsvoorstel is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

De verwachting is dat die het wetsvoorstel ook zal goedkeuren, omdat er een grote meerderheid voor de nieuwe wet is in de Tweede Kamer. Daarna zal de wet ingevoerd worden.

Wat is de Wet flexibel werken (Wfw)

De wet flexibel werken, ook wel de Wet werk en zekerheid genoemd, is een wet in Nederland die sinds 2015 van kracht is. Deze wet regelt onder andere de verplichtingen van werkgevers en werknemers voor flexibele arbeidsschema’s, zoals deeltijdwerk en thuiswerken. De wet bevat ook regels voor het opzeggen van arbeidsovereenkomsten, opzegtermijnen en de verplichting voor werkgevers om een passend aanbod te doen voor een andere functie bij ontslag. In essentie is de wet bedoeld om meer zekerheid te bieden voor werknemers in flexibele arbeidsrelaties.

Bron: Tweede Kamer