Wetgeving thuiswerken

Wij zijn dé partner voor Thuiswerkplekken
Wij verzorgen alles omtrent Thuiswerkplekken met advies, Thuiswerk bestelportaal, controle, levering met installatie, verhuizing, opslag en beheer.

Wetgeving en verantwoordelijkheden bij thuiswerken 2023

Wist je dat

De werkgever is volgens de wet verantwoordelijk voor het creëren van veilige en geschikte werkomstandigheden voor zijn werknemers, ook wanneer zij thuiswerken. Dit is vastgelegd als de zorgplicht van de werkgever. Hieronder worden enkele veel gestelde vragen beantwoord met betrekking tot de wettelijke eisen voor een thuiswerkplek en de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Verantwoordelijkheden van de werkgever bij Thuiswerken

De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om een gezonde en veilige werkomgeving te bieden aan de werknemer, die is aangepast aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer. Dit geldt ook voor de thuiswerkplek en wordt “zorgplicht” genoemd. De omvang van deze verantwoordelijkheid hangt af van wat redelijkerwijs verwacht kan worden van de werkgever, en het kan zijn dat bepaalde omstandigheden het niet redelijk maken om verantwoordelijkheid te eisen.

Wetgeving en verantwoordelijkheden bij thuiswerken

Proactieve instructies geven voor veilig en gezond werken

Wetgeving en verantwoordelijkheden bij thuiswerken

De werkgever is verantwoordelijk voor het actief instrueren van zijn werknemers over hoe ze op een veilige en gezonde manier hun werk kunnen uitvoeren. Veiligheid en gezondheid moeten regelmatig besproken worden tussen de werkgever en de werknemer. Wanneer er nog geen geschikte thuiswerkplek aanwezig is, kan de werknemer overleggen met de werkgever over de benodigdheden om gezondheidsklachten te voorkomen.

Thuiswerkplek opnemen in de RIE

In het kader van het arbeidsomstandighedenbeleid dient de werkgever de potentiële risico’s van het werk voor de werknemers schriftelijk vast te leggen in een risico-inventarisatie en -evaluatie. Deze documentatie moet een beschrijving bevatten van de gevaren, de maatregelen die worden genomen om de risico’s te beperken en de risico’s voor specifieke groepen werknemers.

In de wet is bepaald dat de werkgever met de ondernemingsraad of een vertegenwoordiger van het personeel overleg heeft over het arbobeleid en over de uitvoering ervan.

10

Verantwoordelijkheid van de werknemer bij Thuiswerken

11

Als werknemer is het noodzakelijk om effectief communiceren met je werkgever over aanpassingen van je werkomgeving, vooral wanneer je klachten ervaart. Vooral wanneer je op afstand werkt, is het belangrijk om deze klachten actief te bespreken en samen met de werkgever een oplossing te zoeken. Het is ook van groot belang om zelf op je fysieke en mentale gezondheid te letten om het ontstaan van klachten te voorkomen.

Waar moet een thuiswerkplek wettelijk aan voldoen?

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit dient de thuiswerkomgeving te voldoen aan dezelfde ergonomische standaarden als op kantoor. Er zijn twee aspecten van belang: ten eerste, de uitrusting van de thuiswerkplek met ergonomische producten en ten tweede, het bieden van informatie over het nemen van een goede houding tijdens het werk. Dit omvat instructies over het gebruik van de bureaustoel, het juist instellen van het bureau en hoe beeldschermwerk op een gezonde manier uit te voeren.

12

Eisen aan beeldschermwerk

In Nederland worden bepaalde eisen gesteld aan beeldschermwerk door de Arbowet. Deze wet regelt de arbeidsomstandigheden, waaronder ook de eisen voor beeldschermwerk. Hieronder zijn enkele belangrijke eisen opgesomd:

  • Arbeidsomgeving: De werkplek moet geschikt zijn voor beeldschermwerk en aan de ergonomische eisen voldoen. Dit betekent onder andere een juiste instelling van de bureaustoel en het beeldscherm, en voldoende verlichting.
  • Werkhouding: De werknemer moet in staat zijn om een goede werkhouding aan te nemen en te behouden, zonder onnodige spanning of vermoeidheid.
  • Pauzes: De werknemer heeft recht op voldoende pauzes tijdens het beeldschermwerk, om de spanning en vermoeidheid te verminderen.
  • Informatie en instructie: De werkgever moet de werknemer voorzien van de benodigde informatie en instructies om het beeldschermwerk op een gezonde manier uit te voeren.

Deze regels zijn bedoeld om de werkomgeving veilig en gezond te houden voor beeldschermwerkers. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers samenwerken om deze eisen na te leven en te zorgen voor een gezonde werkomgeving.

Toezicht houden op de mentale gesteldheid van medewerkers

De verantwoordelijkheid van de werkgever omvat het identificeren van potentiële risico’s op psychosociale arbeidsbelasting onder zijn werknemers. Dit omvat alle aspecten van de arbeidssituatie die stressvol kunnen zijn. Na het identificeren van deze risico’s, is het verplicht om passende maatregelen te nemen om deze risico’s te verminderen, bijvoorbeeld door het aanpakken van werkdruk.

Bovendien moet de werkgever zijn werknemers informeren over deze risico’s en de genomen maatregelen om deze te verminderen. Dit draagt bij aan het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving voor alle werknemers.

13

Gevolgen als de thuiswerkplek niet voldoet aan arbowet- en regelgeving?

Elke ondernemer met personeel dient in het bezit te zijn van een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en Plan van aanpak. Hierin dient rekening te worden gehouden met alle mogelijke risico’s binnen de onderneming, inclusief de risico’s van thuiswerken.

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal controleren of de RI&E actueel en getoetst is en of voldoende maatregelen zijn genomen om de risico’s van thuiswerken te vermijden of te beperken, waaronder informatie verstrekken aan werknemers over ergonomische inrichting van hun thuiswerkplek.

Indien de thuiswerkplek niet aan de eisen van de Arbowetgeving voldoet, kan de Arbeidsinspectie boetes opleggen variërend van 430,- euro tot 13.500,- euro. De Arbeidsinspectie heeft ook het recht om thuiswerkplekken te controleren.

Aansprakelijkheid bij gezondheidsklachten tijdens thuiswerken

De werkgever heeft een plicht om zorg te dragen voor de welzijn van haar werknemers. Indien deze plicht wordt geschonden, kan de werkgever aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de werknemer ondervindt als gevolg van deze schending.

Om aansprakelijkheid te voorkomen, moeten werknemers geïnformeerd worden over de manier waarop ze hun werkplek ergonomisch kunnen inrichten en moeten ze aanwijzingen krijgen hierover. Bovendien is het belangrijk om hen te ondersteunen bij het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek, indien dit redelijkerwijs van de werkgever kan worden verwacht.

14

Thuiswerkvergoeding voor medewerkers

In Nederland is er geen wettelijk recht op een thuiswerkvergoeding. Het hangt af van de individuele arbeidsovereenkomst en bedrijfsbeleid of een medewerker recht heeft op een thuiswerkvergoeding. Sommige bedrijven kiezen ervoor om hun medewerkers een vergoeding te geven voor de kosten van thuiswerken, zoals extra energie- en internetkosten. Andere bedrijven beschouwen deze kosten als zakelijke uitgaven en betalen deze niet uit. Vanaf 1 januari 2023 is de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding maximaal € 2,15 per dag

15

Thuiswerkplekken zonder zorgen
We helpen je graag.

Thuiswerkplek totaaloplossing van Second Office Creëer een ergonomische en gezonde thuiswerkplek met onze totaaloplossing

Van start met Second Office
eenvoudig en snel geregeld

Wil je sparren over de kansen en oplossingen die Second Office jullie organisatie kan bieden?
Laten we een afspraak maken!

Vertrouwd door meer dan 3000 vitale, gelukkige en productieve thuiswerkers van innovatieve werkgevers in Nederland.