Zorgplicht bij thuiswerken voor werkgevers: tips en adviezen

In dit blog bespreken we:

Zorgplicht bij thuiswerken
Zorgplicht bij thuiswerken voor werkgevers: tips en adviezen 2

Zorgplicht bij thuiswerken voor werkgevers Risicobeheer

In de nasleep van de COVID-19 pandemie hebben we de opkomst van thuiswerken gezien, wat voor velen een nieuwe realiteit is geworden. Terwijl de maatregelen zijn verdwenen, is thuiswerken een blijvend fenomeen geworden. Zorgplicht bij thuiswerken: De vraag naar de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de gezondheid en veiligheid van thuiswerkende personeelsleden neemt toe. In deze blog, geschreven door mr. Eline Geven, een arbeidsrechtadvocaat bij Bureau LEX Advies & Advocaten, wordt aandacht besteed aan de zorgplicht bij thuiswerken van werkgevers jegens thuiswerkende werknemers en de bijbehorende risico’s. We onderzoeken de concrete maatregelen die werkgevers kunnen nemen om aansprakelijkheid te voorkomen en de arbeidsomstandigheden voor thuiswerkers te verbeteren.

Risico’s bij thuiswerken

Eén van de gevolgen van COVID-19 was dat veel werknemers noodgedwongen moesten thuiswerken. Nu dat werkgevers het thuiswerken hebben geformaliseerd in een thuiswerkbeleid of een Hybride Werkenbeleid heeft men een wettelijke zorgplicht. Thuiswerken brengt echter ook de nodige risico’s met zich mee, zowel voor de werkgever als de werknemer:

  • De (noodgedwongen) thuiswerkplek is in veel gevallen niet ergonomisch ingericht;
  • Werknemers bewegen minder met mogelijk fysieke en mentale klachten tot gevolg, zoals rug- en nekklachten, maar ook vermoeidheid en depressiviteit.
  • Naar verwachting zullen werkgevers vaker aansprakelijk worden gesteld voor schade, die werknemers hebben opgelopen als gevolg van structureel thuiswerken.

In dit blog sta ik stil bij de zorgplicht bij thuiswerken van de werkgever voor thuiswerkende werknemers en de risico’s die hiermee gepaard gaan.

Algemene zorgplicht werkgeversZorgplicht ten aanzien van de werkplek
Kort gezegd: het treffen van maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn, om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt in de uitoefening van de werkzaam-heden.

Welke maatregelen dat concreet zijn, verschilt per geval/situatie en is afhankelijk van:
– de aard van de werkzaamheden;
– de kenbaarheid van het gevaar;
– de kans dat het gevaar zich verwezenlijkt;
– de ernst van de gevolgen;
– de bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.
“Werkplek: iedere plaats die in verband met het verrichten van de arbeid wordt gebruikt. “

Hieronder valt dus niet alleen de arbeidsplaats op kantoor, maar ook de thuiswerkplek. Binnen de wetgeving wordt het thuiswerken namelijk gezien als ‘plaatsonafhankelijke arbeid’.
In beginsel geldt dat de werkgever ook dient te zorgen voor goede arbeids-omstandigheden voor thuiswerkers.
Tabel: Zorgplicht bij thuiswerken

Voorkomen en beperken van werkgeversaansprakelijkheid: wat kunt u doen?

Inrichten van een ergonomische werkplek

Zorgdragen voor een ergonomisch ingerichte werkplek én erop toezien dat ergonomisch wordt gewerkt.
Het is aan de werkgever om de juiste middelen ter beschikking te stellen, zoals een ergonomische stoel of bureau. In de praktijk is het vaak lastig om te zien of de werknemer zijn arbeidsplek ergonomisch heeft ingericht. Daarom is het advies om een checklist te verstrekken waaruit volgt waaraan een ergonomisch ingerichte werkplek moet voldoen. Of deel een instructievideo over een juiste werkhouding en optimale verlichting van de werkplek.
Tip: informeer bij de werknemer naar wat hij thuis al heeft en waar hij nog behoefte aan heeft.

Psychosociale arbeidsbelasting

Erop toezien dat de werkdruk wordt beperkt.
Ga regelmatig met uw werknemers (in teamverband, maar ook individueel) in overleg. Vraag hoe zij de werkdruk ervaren. De persoonlijke thuissituatie van de werknemer kan hierin ook een rol spelen. Uiteraard heeft de werknemer hierin ook een eigen verantwoordelijkheid.

Verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E geldt ongeacht of de werkgever een thuiswerkbeleid voert of niet.
Stel vast welke risico’s en gevaren het werk met zich meebrengt, voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. In zijn algemeenheid én voor bijzondere categorieën werknemers. Aan de hand van de RI&E stelt u een plan van aanpak op; welke maatregelen worden genomen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken. Werknemers moeten kennis kunnen nemen van de inhoud van dit plan.

Controle op thuiswerken

Het controleren van thuiswerkers is een lastig punt. Houd rekening met de privacy van de werknemer én de AVG.
Om te kunnen controleren of een werknemer de adviezen omtrent gezond thuiswerken opvolgt OF als een werknemer beginnende klachten ervaart, kan de werkgever bijvoorbeeld een ergonomisch adviseur inschakelen.

Dit is een beknopte weergave van de zorgplicht bij thuiswerken: De rechten en plichten die gelden voor thuiswerken. Voor een uitgebreide toelichting of bij specifieke vragen omtrent thuiswerken en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen staan wij u graag te woord.

Thuiswerkplek Oplossing

Manager HR – Holland Casino: “In Second Office hebben we een echte partner gevonden die gedurende het hele proces met ons meedenkt. Toegankelijk, gepersonaliseerde thuiswinkel, snelle communicatie, persoonlijke benadering met een hoge servicegraad.”

Eline Geven – Bureau LEX in Eindhoven

Geen stoffig mantelpak in een ivoren toren, maar juist wél bereikbaar voor een eerlijk advies. Mijn naam is Eline Geven en ik ben werkzaam als advocaat bij Bureau LEX in Eindhoven. In mijn praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met het adviseren van cliënten op het gebied van:

  • arbeidsrecht;
  • huurrecht;
  • contractenrecht.

Ik sta zowel werkgevers en werknemers, verhuurders en huurders, ondernemers en particulieren bij. Heeft u een geschil of loopt u als ondernemer tegen een (juridisch) vraagstuk aan? Ik bied een luisterend oor en voorzie u graag van een advies op maat.

Bureau LEX Advies & Advocaten
Website: www.bureaulex.nl
Eline Geven Linkedin
Bel: 040 304 1975
E-mail: geven@bureaulex.nl

Vergeet niet om deze blog te delen!
Meer blogs

Thuiswerkplek en de ondernemingsraad: informatiewijzer

Thuiswerkplek in 2024: alles over de vergoedingen